رسانه تخصصی رستوران و صنایع وابسته

رسانه تخصصی رستوران و صنایع وابسته

با توجه به پیشرفت روزافزون رسانه ها و شبکه های اجتماعی و گردش سریع اطلاعات شایسته دانستیم از امکانات،  تجربه و تخصصی که در مقیاس جهانی طی ٦٠ سال همراهی با شما عزیزان بدست آوردیم در قالبی گسترده تر استفاده کنیم.
در این راستا برای اولین بار در جهان شبکه تخصصی رستوران و صنایع وابسته را تحت نام ثبت شده را کار بنیان نهادیم.

اولین رسانه تخصصی رستوران و صنایع وابسته در ایران

16.2

بستنی بازی تخصصی

بستنی بازی تخصصی

قسمت اول
قسمت دوم

برگر بازی تخصصی

برگر بازی تخصصی

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم